Historia salonu

O Nas

         Właścicielami sa­lo­nu  fry­zjer­skie­go  od 1.05.1990 ro­ku  są  Jerzy Loewnau oraz je­go  cór­ka  Aleksandra Potrykus. Mistrz   na­ukę za­wo­du roz­po­czął u śp. Józefa Ochendala  w 1960 ro­ku.  Zakład daw­niej  mie­ścił się  w dzi­siej­szej cu­kier­ni  Hoffmann na Starym Rynku.

            Po skoń­cze­niu trzy­let­niej  prak­tycz­nej na­uki za­wo­du w 1964 ro­ku  roz­po­czął  pra­cę na uli­cy Nowy Świat, któ­ra pod­le­ga­ła ów­cze­śnie pod Spółdzielnię Fryzjerską w Gdyni. 

Aleksandra Potrykus ukoń­czy­ła:  3 let­nią na­ukę za­wo­du  u śp., Marii Pawlaczyk, 4 let­nie tech­ni­kum eko­no­micz­ne w Pucku,  Studia wyż­sze li­cen­cjac­kie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kie­run­ku Rachunkowość, Studia wyż­sze ma­gi­ster­skie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni na kie­run­ku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia po­dy­plo­mo­we w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy o spe­cjal­no­ści Fryzjerstwo i Stylizacja, Studia po­dy­plo­mo­we za­kre­su Pedagogiki ogól­nej w Pomorskiej  Wyższej Szkole Nauk Stosowanych  w Gdyni.

W 2010 ro­ku uzy­ska­ła ty­tuł mi­strza w za­wo­dzie fry­zjer,  od  2012 ro­ku roz­po­czę­ła pra­cę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Rumi a od 2017 ro­ku roz­po­czę­ła pra­cę w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 

Pasja do za­wo­du, em­pa­tia  oraz chęć  prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy  mło­dym adep­tom  sztu­ki fry­zjer­skiej  spo­wo­do­wa­ła, że przez  la­ta swej owoc­nej pra­cy wy­szko­li­li  mnó­stwo  uczniów za­rów­no w sa­lo­nie jak i szko­le za­wo­do­wej w Rumi i Pucku.  Salon fry­zjer­ski  po­sia­da du­że gro­no sta­łych i za­do­wo­lo­nych klientów. 

Przyjazna at­mos­fe­ra spra­wia, że na­si klien­ci czę­sto po­wta­rza­ją, że mo­gli­by u nas spę­dzić ca­ły dzień. Często sły­szy­my też, że w na­szym sa­lo­nie zna­leź­li to, cze­go szu­ka­li przez wie­le lat – fry­zje­ra, któ­ry do­ra­dzi, do­bie­rze sty­li­za­cję do oso­bo­wo­ści i cech fi­zycz­nych, że uczy­ni ich bar­dziej wy­ra­zi­sty­mi w swo­im stylu.