Przykładowa strona

To jest przy­kła­do­wa stro­na. Strony są in­ne niż wpi­sy na blo­gu, po­nie­waż nie tyl­ko znaj­du­ją się za­wsze w jed­nym miej­scu, ale tak­że po­ja­wia­ją się w me­nu wi­try­ny (w więk­szo­ści mo­ty­wów). Większość użyt­kow­ni­ków za­czy­na od stro­ny z in­for­ma­cja­mi o so­bie, któ­ra za­po­zna ich przed od­wie­dza­ją­cy­mi wi­try­nę. Taka stro­na mo­że za­wie­rać na przy­kład ta­ki tekst:

Cześć! Za dnia je­stem ku­rie­rem ro­we­ro­wym, no­cą pró­bu­ję swo­ich sił w ak­tor­stwie, a to jest mo­ja wi­try­na. Mieszkam w Krakowie, mam wspa­nia­łe­go psa któ­ry wa­bi się Reks i lu­bię pi­ña co­la­dę (oraz spa­ce­ry, gdy pa­da deszcz).

…al­bo coś takiego:

Firma XYZ Doohickey zo­sta­ła za­ło­żo­na w 1971 ro­ku i od tam­tej po­ry do­star­cza spo­łe­czeń­stwu do­brej ja­ko­ści ga­dże­ty. Znajdująca się w Gotham City XYZ za­trud­nia po­nad 2000 osób i ro­bi nie­sa­mo­wi­te rze­czy dla spo­łecz­no­ści Gotham.

Jako no­wy użyt­kow­nik WordPressa, po­wi­nie­neś przejść do swo­je­go kok­pi­tu aby usu­nąć tę stro­nę i stwo­rzyć no­we z wła­sną tre­ścią. Dobrej zabawy!