Oferta

 Oferta 

 • strzy­że­nie kla­sycz­ne i awan­gar­do­we (dam­skie, mę­skie, dziesięcie),
 • wy­ci­na­nie  wzorków,
 • try­mo­wa­nie brody, 
 • strzy­że­nie wąsów 
 • ko­lo­ry­za­cje kla­sycz­ne oraz kreatywne,
 • trwa­łą ondulację,
 • cze­sa­nia oko­licz­no­ścio­we (ko­ki, lo­ki, upięcia)
 • ku­ra­cje od­bu­do­wu­ją­ce struk­tu­rę wło­sów i skó­ry gło­wy (na­wil­ża­ją­ce, oczysz­cza­ją­ce oraz na­da­ją­ce ob­ję­tość, regeneracyjne)
 • prze­dłu­ża­nie wło­sów i za­gęsz­cza­nie włosów,
 • ke­ra­ty­no­we pro­sto­wa­nie włosów,
 • ola­plex,
 • bo­tox.