Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza po­li­ty­ka do­ty­czy Serwisu www, funk­cjo­nu­ją­ce­go pod ad­re­sem url: fryzjerpuck.pl
 2. Operatorem ser­wi­su oraz Administratorem da­nych oso­bo­wych jest: Aleksandra Potrykus ul.Nowy Świat 4
 3. Adres kon­tak­to­wy pocz­ty elek­tro­nicz­nej ope­ra­to­ra: aleksandrapotrykus@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich da­nych oso­bo­wych w od­nie­sie­niu do da­nych po­da­nych do­bro­wol­nie w Serwisie.
 5. Serwis wy­ko­rzy­stu­je da­ne oso­bo­we w na­stę­pu­ją­cych celach: 
  • Obsługa za­py­tań przez formularz
  • Prezentacja ofer­ty lub informacji
 6. Serwis re­ali­zu­je funk­cje po­zy­ski­wa­nia in­for­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich za­cho­wa­niu w na­stę­pu­ją­cy sposób: 
  1. Poprzez do­bro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach da­ne, któ­re zo­sta­ją wpro­wa­dzo­ne do sys­te­mów Operatora.
  2. Poprzez za­pi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków co­okie (tzw. „cia­stecz­ka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca lo­go­wa­nia i wpro­wa­dza­nia da­nych oso­bo­wych są chro­nio­ne w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzięki te­mu da­ne oso­bo­we i da­ne lo­go­wa­nia, wpro­wa­dzo­ne na stro­nie, zo­sta­ją za­szy­fro­wa­ne w kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka i mo­gą być od­czy­ta­ne je­dy­nie na do­ce­lo­wym serwerze.
 2. Hasła użyt­kow­ni­ków są prze­cho­wy­wa­ne w po­sta­ci ha­sho­wa­nej. Funkcja ha­shu­ją­ca dzia­ła jed­no­kie­run­ko­wo — nie jest moż­li­we od­wró­ce­nie jej dzia­ła­nia, co sta­no­wi obec­nie współ­cze­sny stan­dard w za­kre­sie prze­cho­wy­wa­nia ha­seł użytkowników.
 3. Operator okre­so­wo zmie­nia swo­je ha­sła administracyjne.
 4. W ce­lu ochro­ny da­nych Operator re­gu­lar­nie wy­ko­nu­je ko­pie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym ele­men­tem ochro­ny da­nych jest re­gu­lar­na ak­tu­ali­za­cja wszel­kie­go opro­gra­mo­wa­nia, wy­ko­rzy­sty­wa­ne­go przez Operatora do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza re­gu­lar­ne ak­tu­ali­za­cje kom­po­nen­tów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest ho­sto­wa­ny (tech­nicz­nie utrzy­my­wa­ny) na ser­we­rach ope­ra­to­ra: dhosting
 2. Firma ho­stin­go­wa w ce­lu za­pew­nie­nia nie­za­wod­no­ści tech­nicz­nej pro­wa­dzi lo­gi na po­zio­mie ser­we­ra. Zapisowi mo­gą podlegać: 
  • za­so­by okre­ślo­ne iden­ty­fi­ka­to­rem URL (ad­re­sy żą­da­nych za­so­bów – stron, plików),
  • czas na­dej­ścia zapytania,
  • czas wy­sła­nia odpowiedzi,
  • na­zwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja re­ali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
  • in­for­ma­cje o błę­dach ja­kie na­stą­pi­ły przy re­ali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
  • ad­res URL stro­ny po­przed­nio od­wie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (re­fe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Serwisu na­stą­pi­ło przez odnośnik,
  • in­for­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika,
  • in­for­ma­cje o ad­re­sie IP,
  • in­for­ma­cje dia­gno­stycz­ne zwią­za­ne z pro­ce­sem sa­mo­dziel­ne­go za­ma­wia­nia usług po­przez re­je­stra­to­ry na stronie,
  • in­for­ma­cje zwią­za­ne z ob­słu­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej kie­ro­wa­nej do Operatora oraz wy­sy­ła­nej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W nie­któ­rych sy­tu­acjach Administrator ma pra­wo prze­ka­zy­wać Twoje da­ne oso­bo­we in­nym od­bior­com, je­śli bę­dzie to nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia za­war­tej z Tobą umo­wy lub do zre­ali­zo­wa­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Administratorze. Dotyczy to ta­kich grup odbiorców: 
  • fir­ma ho­stin­go­wa na za­sa­dzie powierzenia
 2. Twoje da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez Administratora nie dłu­żej, niż jest to ko­niecz­ne do wy­ko­na­nia zwią­za­nych z ni­mi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­ny­mi prze­pi­sa­mi (np. o pro­wa­dze­niu ra­chun­ko­wo­ści). W od­nie­sie­niu do da­nych mar­ke­tin­go­wych da­ne nie bę­dą prze­twa­rza­ne dłu­żej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci pra­wo żą­da­nia od Administratora: 
  • do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych Ciebie dotyczących,
  • ich spro­sto­wa­nia,
  • usu­nię­cia,
  • ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • oraz prze­no­sze­nia danych.
 4. Przysługuje Ci pra­wo do zło­że­nia sprze­ci­wu w za­kre­sie prze­twa­rza­nia wska­za­ne­go w pkt 3.2 wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych w ce­lu wy­ko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów re­ali­zo­wa­nych przez Administratora, w tym pro­fi­lo­wa­nia, przy czym pra­wo sprze­ci­wu nie bę­dzie mo­gło być wy­ko­na­ne w przy­pad­ku ist­nie­nia waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wo­bec Ciebie in­te­re­sów, praw i wol­no­ści, w szcze­gól­no­ści usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.
 5. Na dzia­ła­nia Administratora przy­słu­gu­je skar­ga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
 6. Podanie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne do ob­słu­gi Serwisu.
 7. W sto­sun­ku do Ciebie mo­gą być po­dej­mo­wa­ne czyn­no­ści po­le­ga­ją­ce na zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w ce­lu świad­cze­nia usług w ra­mach za­war­tej umo­wy oraz w ce­lu pro­wa­dze­nia przez Administratora mar­ke­tin­gu bezpośredniego.
 8. Dane oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne od kra­jów trze­cich w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie da­nych oso­bo­wych. Oznacza to, że nie prze­sy­ła­my ich po­za te­ren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbie­ra in­for­ma­cje po­da­ne do­bro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka, w tym da­ne oso­bo­we, o ile zo­sta­ną one podane.
 2. Serwis mo­że za­pi­sać in­for­ma­cje o pa­ra­me­trach po­łą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, ad­res IP).
 3. Serwis, w nie­któ­rych wy­pad­kach, mo­że za­pi­sać in­for­ma­cję uła­twia­ją­cą po­wią­za­nie da­nych w for­mu­la­rzu z ad­re­sem e‑mail użyt­kow­ni­ka wy­peł­nia­ją­ce­go for­mu­larz. W ta­kim wy­pad­ku ad­res e‑mail użyt­kow­ni­ka po­ja­wia się we­wnątrz ad­re­su url stro­ny za­wie­ra­ją­cej formularz.
 4. Dane po­da­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w ce­lu wy­ni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. w ce­lu do­ko­na­nia pro­ce­su ob­słu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu han­dlo­we­go, re­je­stra­cji usług itp. Każdorazowo kon­tekst i opis for­mu­la­rza w czy­tel­ny spo­sób in­for­mu­je, do cze­go on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje za­cho­wa­niu użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie mo­gą pod­le­gać lo­go­wa­niu. Dane te są wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lu ad­mi­ni­stro­wa­nia serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator sto­su­je ana­li­zę sta­ty­stycz­ną ru­chu na stro­nie, po­przez Google Analytics (Google Inc. z sie­dzi­bą w USA). Operator nie prze­ka­zu­je do ope­ra­to­ra tej usłu­gi da­nych oso­bo­wych, a je­dy­nie za­no­ni­mi­zo­wa­ne in­for­ma­cje. Usługa ba­zu­je na wy­ko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. W za­kre­sie in­for­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć re­kla­mo­wą Google użyt­kow­nik mo­że prze­glą­dać i edy­to­wać in­for­ma­cje wy­ni­ka­ją­ce z pli­ków co­okies przy po­mo­cy na­rzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator sto­su­je tech­ni­ki re­mar­ke­tin­go­we, po­zwa­la­ją­ce na do­pa­so­wa­nie prze­ka­zów re­kla­mo­wych do za­cho­wa­nia użyt­kow­ni­ka na stro­nie, co mo­że da­wać złu­dze­nie, że da­ne oso­bo­we użyt­kow­ni­ka są wy­ko­rzy­sty­wa­ne do je­go śle­dze­nia, jed­nak w prak­ty­ce nie do­cho­dzi do prze­ka­za­nia żad­nych da­nych oso­bo­wych od Operatora do ope­ra­to­rom re­klam. Technologicznym wa­run­kiem ta­kich dzia­łań jest włą­czo­na ob­słu­ga pli­ków cookie.
 3. Operator sto­su­je ko­rzy­sta z pik­se­la Facebooka. Ta tech­no­lo­gia po­wo­du­je, że ser­wis Facebook (Facebook Inc. z sie­dzi­bą w USA) wie, że da­na oso­ba w nim za­re­je­stro­wa­na ko­rzy­sta z Serwisu. Bazuje w tym wy­pad­ku na da­nych, wo­bec któ­rych sam jest ad­mi­ni­stra­to­rem, Operator nie prze­ka­zu­je od sie­bie żad­nych do­dat­ko­wych da­nych oso­bo­wych ser­wi­so­wi Facebook. Usługa ba­zu­je na wy­ko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użytkownika.
 4. Operator sto­su­je roz­wią­za­nie ba­da­ją­ce za­cho­wa­nie użyt­kow­ni­ków po­przez two­rze­nie map cie­pła oraz na­gry­wa­nie za­cho­wa­nia na stro­nie. Te in­for­ma­cje są ano­ni­mi­zo­wa­ne za­nim zo­sta­ną prze­sła­ne do ope­ra­to­ra usłu­gi tak, że nie wie on ja­kiej oso­by fi­zycz­nej one do­ty­czą. W szcze­gól­no­ści na­gry­wa­niu nie pod­le­ga­ją wpi­sy­wa­ne ha­sła oraz in­ne da­ne osobowe.
 5. Operator sto­su­je roz­wią­za­nie au­to­ma­ty­zu­ją­ce dzia­ła­nie Serwisu w od­nie­sie­niu do użyt­kow­ni­ków, np. mo­gą­ce prze­słać ma­ila do użyt­kow­ni­ka po od­wie­dze­niu kon­kret­nej pod­stro­ny, o ile wy­ra­ził on zgo­dę na otrzy­my­wa­nie ko­re­spon­den­cji han­dlo­wej od Operatora.
 6. Operator mo­że sto­so­wać pro­fi­lo­wa­nie w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie da­nych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis ko­rzy­sta z pli­ków cookies.
 2. Pliki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu. Cookies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Podmiotem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu pli­ki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pliki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w na­stę­pu­ją­cych celach: 
  1. utrzy­ma­nie se­sji użyt­kow­ni­ka Serwisu (po za­lo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie mu­si na każ­dej pod­stro­nie Serwisu po­now­nie wpi­sy­wać lo­gi­nu i hasła;
  2. re­ali­za­cji ce­lów okre­ślo­nych po­wy­żej w czę­ści “Istotne tech­ni­ki marketingowe”;
 5. W ra­mach Serwisu sto­so­wa­ne są dwa za­sad­ni­cze ro­dza­je pli­ków co­okies: „se­syj­ne” (ses­sion co­okies) oraz „sta­łe” (per­si­stent co­okies). Cookies „se­syj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Stałe” pli­ki co­okies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) za­zwy­czaj do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mo­gą do­ko­nać zmia­ny usta­wień w tym za­kre­sie. Przeglądarka in­ter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków co­okies. Możliwe jest tak­że au­to­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków co­okies Szczegółowe in­for­ma­cje na ten te­mat za­wie­ra po­moc lub do­ku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki internetowej.
 7. Ograniczenia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Serwisu.
 8. Pliki co­okies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu wy­ko­rzy­sty­wa­ne mo­gą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­ce z ope­ra­to­rem Serwisu pod­mio­ty, w szcze­gól­no­ści do­ty­czy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzi­bą w USA), Facebook (Facebook Inc. z sie­dzi­bą w USA), Twitter (Twitter Inc. z sie­dzi­bą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków co­okies, mo­że zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrzegamy, że wy­łą­cze­nie ob­słu­gi pli­ków co­okies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka mo­że utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach mo­że unie­moż­li­wić ko­rzy­sta­nie ze stron www
 2. W ce­lu za­rzą­dza­nia usta­wie­nia co­okies wy­bierz z li­sty po­ni­żej prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą, któ­rej uży­wasz i po­stę­puj zgod­nie z instrukcjami: